كليه اعضاء محترم شركتهاي صنعت پخش كرمان
با سلام
احترامأ به پيوست تصويرنامه شماره 95/36866مورخ 07/09/1395 معاونت محترم بازرسي و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان جهت اجراي دقيق مفادآن ارسال ميگردد.به لحاظ اهميت موضوع خواهشمنداست دستور فرمائيد نتيجه اقدامات انجام شده در اسرع وقت به دبيرخانه انجمن ارسال نمائيد.


اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@